Introduktion

English text below danish section

Nordic League er en løbsserie af Adventure Races i Skandinavien.

Målet er på sigt at udvide til Norge, Finland, Færøerne, Island og Grønland.

Nordic League DK 05.-07. august 2022, vil ligeledes fungere som Danmarks mesterskabet i Adventure Race på Master Distancen.
Målet er at gøre ruten til en af de mest tekniske i Dansk Adventure Race. Så jeres forberedelse kan godt begynde nu. 

For at vinde titlen som danmarksmester skal alle på holdet være over 18 år og danske statsborgere eller bopæl i Danmark, og det skal være et mix-hold. Hold, der ikke opfylder disse krav, kan deltage ved DM, men holdet kan ikke vinde titlen som danmarksmester.

Løbet vil ligeledes indeholde en Challenge og Fighter distance.

Løbet i Danmark organiseres af Lars Bukkehave, der har organiseret adventure races i 15 år. Han står bl.a. bag Kong Vinter Adventure Race og en af stifterne af Dansk Adventure Race Union.

Ruten designes til alle niveauer, både dem der går efter at vinde konkurrencen, og deltagerne der ønsker at gennemføre for at have en fantastisk dag i naturen.

Distancer

Løbet har 4 distancer:

Master Danmarks Mesterskabet: En distance med en vindertid på 20-24 timer.
Disciplinerne bliver: Orienteringsløb, MTB, Inliners, Klatring&Reb, Kajak, Kano og flere surprises.

Kajaketapen vil have et åben vands kryds på 1 km. Derfor skal deltagerne have erfaring med kajak og kunne udføre en sikker makkerredning. Vi anbefaler, deltagerne har et EPP2 kursus (European Paddle Pass) eller tilsvarende færdigheder.

Klatre etaperne vil være krævende så erfaring med klatring og klatre udstyr er nødvendigt. 

Challenge: Distancen har en vindertid på 8-9 timer.
Disciplinerne bliver: Orienteringsløb, MTB, Kano, Klatring&Reb og surprise.
Dette er en distance, hvor alle kan være med. Det er nødvendigt at have kendskab til kano, reb og klatring, men niveauet er på begynderniveau.

Fighter: Dette er en introduktion til Adventure Race, men en fin udfordring. Orienteringen vil være let og enkelte steder mellemsvær, men du skal stadig kunne finde vej. Fighter vil give deltagerne en god dag i naturen. Deltagerne skal IKKE ro kajak, men nok et par klatre momenter oppe i højden, hvor en instruktør vil hjælpe med sikkerheden.

Estimeret vindertid 4 timer. Løbet vil være åbent i 7 timer.

U21:
U21 er en ungdomsrække. Deltagerne skal være minimum 15 år på løbsdagen og må max være 21 år.
Ruten tager udgangspunkt i challenge ruten, men der er frasorteret enkelte poster og stræk.
Estimeret vindertid på ca. 6 timer og løbet er åbent i 14 timer.
NB: Deltagelse i Juniorrækken kræver skriftlig tilladelse fra forældre på alle deltagere. Denne tilladelse medbringes og afleveres til løbsansvarlig inden starten. Deltager man som efterskolehold, kan man stadig deltage med skriftlig tilladelse fra en lærer eller skoleleder.

 

Start og Mål

Master, Challenge, Fighter & U21:
Hareskov Hallen
Månedalstien 8, 3500 Værløse, Denmark

Der vil være mål mad, mulighed for bad samt en lur før og efter løbet (medbring eget sove udstyr). 

Tidsplan

Master:
Fredag den 5. august 2022
18:00 - Roadbook Master Online til download fra https://www.facebook.com/nordicislandsadventurerace

19:00 - Hareskovhallen åbner for deltagerne
21:00 - Check in, hold foto, kort, Roadbook udlevering Hareskovhallen
23:15 - Briefing Master
23:59 - Race start Master

Lørdag d. 6. august 2022

23:59 - Vinderhold forventes i mål

Søndag den 7. august 2022

11:00 - Mål lukker Master

Challenge: 
Fredag den 5. august 2022
18:00 - Roadbook Challenge Online til download fra https://www.facebook.com/nordicislandsadventurerace

Lørdag d. 6. august 2022

07:30 Check in, hold foto, kort, Roadbook udlevering Hareskovhallen
09:15 Briefing Challenge
09:30 Start Challenge

Vinder tid 8-9 timer

Søndag den 7. august 2022
03:00 - Mål lukker Challenge

Fighter: 
Fredag den 5. august 2022
18:00 - Roadbook Challenge Online til download fra https://www.facebook.com/nordicislandsadventurerace

Lørdag d. 6. august 2022
07:00 Check in, hold foto, kort, Roadbook Hareskovhallen
08:45 Briefing Fighter
09:00 Start Fighter

Vinder tid 4-5 timer

19:00 - Mål lukker Fighter

Udstyrsliste

Personligt obligatorisk udstyr:
Følgende skal medbringes på hele ruten:
1 pandelampe (kun master og challenge)
1 vandtæt jakke (kun master og challenge)
1 buff eller hue

Hold obligatorisk udstyr:
Følgende skal medbringes på hele ruten:
1 mobiltelefon med nummer til løbsledelsen indkodet (pakket MEGET vandtæt). (26798421)
1 førstehjælpskit – minimum et kompresbind, forbinding og et survival blanket (alu).
1 kompas
2 penne som kan skrive på plast
1 Kamara til Selfie (mobil eller kamara)

Etape specifikt udstyr:

MTB:
1 mountainbike (pr person) – Muligt at leje ved tilmelding
For- og baglys fast monteret på MTB (Kun master og Challenge hold)
1 cykelhjelm (pr person)
Anbefalet udstyr: Cykel sko

Klatring:
1 Cykelhjelm (pr person)
Alt special udstyr udleveres ved klatre etaperne

Kano (kun Master og Challenge):
En kano til hvert hold (mulighed for leje ved tilmelding)
Redningsvest (inkluderet i lejen)
Kano padle (inkluderet i lejen) eller medbring din egen (kajak pagaj er ikke tilladt i kano)
Mobiltelefonen skal være tilgængelig og vandtæt på kano etapen.

Kajak (kun Master):
En Havkajak pr person (mulighed for at leje ved tilmelding)
Svømmevest (med i lejen)
Pagaj (med i lejen) eller medbring din egen pagaj. 
Spraydeck (med i lejen)
Mobiltelefon skal være tilgængelig og vandtæt på kajak etapen.

Snorkling (kun Master):
2 stk Maske eller briller pr hold

Inliners (kun Master):
Refleks vest
Inliners

Anbefalet til Inliners:
System så inliners kan spændes på rygsæk
Løbesko
Multi tool til reperation af inliners

Anbefalet ekstra udstyr:
Taske til udstyr
Tasker til TA (Transition Area)
Mad og drikke
Løbesko
1 par sokker pakket vandtæt
Cykelpumpe, cykelværktøj, Lappegrej eller ekstra slange
Ekstra fiberjakke

Kort materiale:
Kort og Roadbook er trykt på vandfast papir.

Tilmelding og startliste

Tilmelding

Startliste

English 

Introduction

Nordic League is a race series of Adventure Races in Scandinavia.

The long-term goal is to expand to Norway, Finland, the Faroe Islands, Iceland and Greenland.

Nordic League DK 05.-07. August 2022, will also serve as the Denmark's Championship in Adventure Race at the Master Distance.
The goal is to make the route one of the most technical in the Danish Adventure Race. So your preparation may well begin now.

To win the title as Danish champion, everyone on the team must be over 18 years of age and Danish citizens or resident in Denmark, and it must be a mix team. Teams that do not meet these requirements can participate in the Danish Championships and still win the overall race, but the team can not win the title as Danish champion. 

The race will also include a Challenge and Fighter distance.

The race in Denmark is organized by Lars Bukkehave, who has organized adventure races for 15 years. Among other things, he stands behind Kong Vinter Adventure Race and is one of the founders of the Danish Adventure Race Union.

The route is designed for all levels, both those who go after winning the competition and the participants who want to complete to have a great day in nature.

Distances

The race has 4 distance:

Master Danish Championship: A distance with a winning time of 20-24 hours.
The disciplines will be: Orienteering, MTB, Inliners, Climbing & Rope, Kayaking, Canoeing and more surprises.

The kayak stage will have an open water crossing of 1 km. Therefore, participants must have experience with kayaking and be able to perform a safe partner rescue. We recommend that participants have an EPP2 course (European Paddle Pass) or equivalent skills.

The climbing stages will be demanding and experience with climbing equipment and climbing skills is required. The climbing gear will be lent at the stages. 

Challenge: The distance has a winning time of 7-8 hours.
The disciplines will be: Orienteering, MTB, Canoeing, Climbing & Rope and surprise.
This is a distance where everyone can join. It is necessary to have knowledge of canoeing, rope and climbing, but the level is at beginner level.

Fighter: This is an introduction to the Adventure Race, but a nice challenge. The orientation will be easy and in some places moderate, but you must still be able to find your way. Fighter will give the participants a good day in nature. Participants will not paddle kayaks or cano, but probably a few climbing moments up in the heights where an instructor that will help with safety.

Estimated winning time 4 hours. The race will be open for 7 hours.

U21:
U21 is a youth series. Participants must be at least 15 years old on race day and must be a maximum of 21 years old.
The route is based on the challenge route, but some items and stretches have been sorted out.
Estimated winning time of approx. 6 hours and the race is open for 14 hours.
NB: Participation in the youth series requires written permission from parents of all participants. This permit is brought and handed in to the race director before the start. If you participate as an "Efterskole" team, you can still participate with the written permission of a teacher or school leader.

 

Start and Finish

Master, Challenge, Fighter & U21:
Hareskov Hallen
Månedalstien 8, 3500 Værløse, Denmark

There will be some food at finish line, a shower and option for a good nap before and after the race(bring own sleeping gear). 

Time schedule


Master:
Friday 5. august 2022
18:00 - Roadbook Master Online to download from https://www.facebook.com/nordicislandsadventurerace

19:00 - Hareskovhallen opens for racers
21:00 - Check in, teamphoto, maps, Roadbook ready at Hareskovhallen
23:15 - Briefing Master
23:59 - Race start Master

Saturday 6. august 2022

23:59 - First Master team to finishline

Sunday 7. august 2022

11:00 - Finish line closes Master

Challenge: 
Friday den 5. august 2022
18:00 - Roadbook Master Online to download from https://www.facebook.com/nordicislandsadventurerace

Saturday 6. august 2022

07:30 Check in, teamphoto, maps, Roadbook ready at Hareskovhallen
09:15 Briefing Challenge
09:30 Start Challenge

Winning time 8-9 hours

Sunday 7. august 2022
03:00 - Finish line closes Challenge

Fighter: 
Friday 5. august 2022
18:00 - Roadbook Master Online to download from https://www.facebook.com/nordicislandsadventurerace

Saturday 6. august 2022
07:00 Check in, teamphoto, maps, Roadbook ready at Hareskovhallen
08:45 Briefing Fighter
09:00 Start Fighter

Winning time 4-5 hours

19:00 - Finish line closes Fighter

Equipment List

Personal Mandatory:

The following must be brought throughout the race:
1 headlamp (only Master & Challenge)
1 waterproof jacket (only Master & Challenge)
1 Buff or Beanie 

Team Mandatory:
The following must be brought throughout the race:
1 mobile phone with number for the race management encoded (packed VERY waterproof). (26798421)
1 first aid kit - at least a compress bandage, bandage and a survival blanket.
1 compass
2 pens that can write on plastic
1 Camera for Selfie (mobile or camera)

Stage specific equipment:

MTB:
1 mountain bike (Each person) - Possible to rent upon registration
Front and rear lights permanently mounted on each MTB (Master and Challenge teams only)
1 bicycle helmet (Each person)
Recommend: Bike shoes

Climbing:
1 Bicycle helmet (per person)
All special equipment is handed out at the climbing stages

Canoe (master and Challenge only):
One Canoe for each team (possibility to rent upon registration)
Life jacket (included in the rent)
Canoe Paddle (included in the rent) or bring your own (kayak paddles not allowed in canoe)
Mobile phone must be accessible and waterproof on the canoe stage.

Kayak (Master only):
One Sea Kayak per person (possibility to rent upon registration)
Life jacket (included in the rent)
Kajak paddle (included in the rent) or bring your own kajak paddle.
Spraydeck (included in the rent)
Mobile phone must be accessible and waterproof on the kayak stage.

Snorkling (Master only):
2 Mask or swimming glas pr team

Inliners (Master only):

Reflex vest
Inliners

Recommended for Inliners:
System to fastened inliners on a backpack
Running shoes
Multi tool to fix inliners


Recommended equipment:
Backpacks for equipment
Packs for TA
Food and drinks
Runningshoes
Bicycle pump, bicycle tool, patch kit and extra tirre
Extra warm cloth for the weather

Map material:
Maps and Roadbook are printed on waterproof paper.

Registration and start list

Registration

Start list